Como se habilita uma empresa para exportar ?

inicia.jpg

qaundo .jpg

hab 1.jpg

hab.jpg